Poslanie nadácie

Komunitná nadácia Liptov (KNL) je regionálna nezisková organizácia, ktorej poslanie je zveľaďovať región Liptov a podporovať verejnoprospešné občianske aktivity v ňom. Sme tu pre ľudí, ktorí majú nápad, ochotu a energiu vykonať niečo dobré pre našu spoločnosť.

Svoje poslanie napĺňa prostredníctvom
•    grantového programu pre občianske iniciatívy a neziskové organizácie z regiónu
•    podpory darcovstva, filantropie a dobrovoľníctva
•    programov, ktoré prinášajú príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa, toleranciu, otvorenosť, prijatie, poznanie miestnej histórie, tradícií a kultúry.

Už 20 rokov transparentne a efektívne spracuje nadačný majetok, využíva získané prostriedky a ponúka darcom možnosti ako realizovať ich vlastné nápady a zároveň podporiť zmysluplné aktivity, ktoré prinášajú zlepšenie životných podmienok. Reflektuje na najpálčivejšie problémy v regióne a za pomoci partnerov hľadá aj ich riešenia. Buduje nadačné imanie ako trvalý finančný zdroj podpory komunity pre budúcnosť.
Predchodcami dnešnej podoby nadácie boli nezisková organizácia A-projekt a neskôr Fond rozvoja Liptova. V roku 2003 sa vtedajšie vedenie rozhodlo fond pretransformovať na nadáciu.

Počas existencie prerozdelila KNL viac ako 1 milión Eur (1 017 314,97 Eur) a podporila tým 1 007verejnoprospešných komunitných projektov. Cez dvojpercentnú daň sa za jej pomoci podporil región Liptov sumou 714 tisíc Eur (714 077,72 Eur).

KNL stojí za realizáciou množstvom malých partnerských projektov, ale aj za väčšími vlastnými aktivitami ako:
•    Barlatón – charitatívne športové podujatie pre znevýhodnených.
•    Obnova Lesíka pri Belej, lávky pri Borovej sihoti či mosta pod Zapačom.
•    Podpora zdravotne znevýhodnených.
•    Šikovný trh pre zviditeľnenie kreatívnych a šikovných ľudí z regiónu.
•    RETROpárty pre podporu ľudí so sklerózou multiplex.
•    Komunitné dni dobrovoľníctva.
•    Rôzne akcie šité na mieru darcu.