Poslanie nadácie

Komunitná nadácia Liptov je tu pre ľudí, ktorí majú nápad, ochotu a energiu vykonať niečo dobré pre našu spoločnosť. Efektívne spracuje nadačný majetok a nepretržite oslovuje nových partnerov, s ktorými spoločne umožňuje vytvárať nástroje na podporu komunitných a verejne prospešných projektov.Snažíme sa reflektovať na najpálčivejšie problémy v regióne a za pomoci partnerov hľadať aj ich efektívne riešenia.

Z pohľadu regiónu, chce nadácia i naďalej plniť funkciu dôveryhodného a transparentného sprostredkovateľa pomoci tým, ktorí si sami viac pomôcť nedokážu. Nie je potreba veľkých súm peňazí, keď sa pre dobrú vec zapojí veľa ľudí. Keby každý prispel sumou 1 euro mesačne, čo je menej ako jedna káva, dokázali by sa robiť neuveriteľné veci.

Heslo nadácie, „spájame sa pre dobré veci“.

Poslaním nadácie je zlepšovať kvalitu života na území regiónu Liptov a to:

rozvíjaním darcovstva a dobrovoľníctva,
podpora občianskych iniciatív v regióne Liptov,
podpora aktivít na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,
ochranu a tvorbu životného prostredia,
zachovanie prírodných hodnôt,
ochranu zdravia,
ochranu práv detí a mládeže,
práca s rómskou komunitou,
rozvoj vedy vzdelania,
finančná podpora verejnoprospešných aktivít v regióne Liptov
propagácia miest, obcí a celého liptovského regiónu.