Prof. PhDr. Ferdinand Uličný, DrSc. - Dejiny Liptova v stredoveku a novoveku. (Od 9. do pol. 19. storočia)

pridané: 27.11.2013

Prof. PhDr. F. Uličný, DrSc. patrí k najtvorivejším a uznávaným historikom na Slovensku. Je autorom početných monografických knižných diel a štúdií týkajúcich sa rôznych úsekov slovenských dejín, najmä stredovekých, ale aj novovekých.

V máji 2008 dokončil rukopis diela „Dejiny Liptova v stredoveku a novoveku“ s rozsahom približne 25 autorských hárkov. Ide o súborné dielo, na ktorom pracoval desaťročia. Logické členenie textu do jednotlivých kapitol je vyústením tvorivého úsilia pri vyhľadávaní prameňov, ale aj sekundárnej literatúry. Autor ho rozdelil na päť tematických častí: politický a správny vývoj, sídla, obyvateľstvo, život a živelné pohromy. Tieto časti obsahujú spolu 40 kapitol, v ktorých opisuje jednotlivé súčasti života sociálnych vrstiev obyvateľov všetkých dedín a mestečiek v bývalej Liptovskej stolici v rozpätí jedného tisícročia. Prináša svetlo na nezodpovedané otázky v dejinách Liptovavyvracia viaceré nepresné teórie starších bádateľov. V tomto je predkladané dielo jedinečné, pretože žiaden slovenský historik nepreskúmal a neopísal život obyvateľov nejakej časti Slovenska tak podrobne a v takom dlhom časovom rozpätí. Výsledná práca je takto výnimočná nielen v kontexte Liptova, ale aj celého Slovenska.

Všetky poznatky a konštatovania autor dokladuje citáciou z dobových prameňov. Množstvo a rozsah citovaných prameňov z domácich, ale aj v zahraničných archívov, dokazuje, že dielo vznikalo dlhšiu dobu a presvedčí čitateľa o hodnovernosti predkladaných údajov. Text je napísaný jazykom prístupným nielen odborníkom v spoločenských vedách, ale aj širšej vzdelanej verejnosti, či iným záujemcom o slovenské dejiny.

Distribúcia knihy je plánovaná aj do škôl, kde by bola vhodným doplnkom pri vzdelávaní dejín Slovenska.

Dokumenty na stiahnutie