Dobrovoľníctvo

Politika konfliktu záujmu

Členovia Správnej rady Komunitnej nadácie Liptov vrámci transparentného vystupovania voči verejnosti prijali nasledovnú politiku konfliktu záujmu:

  • Členovia Správnej rady Komunitnej nadácie Liptov, im blízke osoby ako aj organizácie, v ktorých majú trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah, alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu požiadať o grant od Komunitnej nadácie Liptov / pokiaľ konkrétny darca sám nechce podporiť ich projekt.
  • Členovia poradných výborov Komunitnej nadácie Liptov, im blízke osoby ako aj organizácie, v ktorých majú trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah, alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu požiadať o grant z KNL / pokiaľ konkrétny darca sám nechce podporiť ich projekt.
  • Členovia Správnej rady Komunitnej nadácie Liptov, zamestnanci a iní trvalí pracovnici nadácie nesmú mať finančný ani iný materiálny príjem z udelených grantov a to v žiadnej fáze projektu / pokiaľ konkrétny darca sám nechce podporiť ich projekt.
  • Zamestnanci a iní trvalí pracovníci Komunitnej nadácie Liptov, členovia Správnej rady, členovia poradných výborov podprogramov, a im blízke osoby, ktorí sú:
  1. dobrovoľnými členmi inej MVO alebo
  2. členmi správnych orgánov inej MVO a zároveň
  3. nemajú finančný alebo iný materiálny prospech z grantov udelených KNL

sa pre tieto organizácie nenachádzajú v konflikte záujmov v prípade, že tieto MVO sa uchádzajú o grant v KNL, sú však povinní o tejto skutočnosti informovať príslušné rozhodovacie fórum a na rozhodovaní sa v tomto prípade nepodieľajú /  pokiaľ konkrétny darca sám nechce podporiť ich projekt.

Poznámka:

  • Pod pojmom blízka osoba sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manželka či manžel.
  • Pod pojmom pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah sa rozumie vzťah založený pracovnou zmluvou, dohodou o vykonaní práce alebo dohodou o pracovnej činnosti.
  • Pod pojmom dodávatelia služieb na základe zmluvy sa rozumie výkon činnosti na základe mandátnej zmluvy, zmluvy o dielo a podobne (vo všetkých prípadoch sa má na mysli trvalý vzťah).

Dokumenty schválené Správnou radou nadácie: