Pre obdarovaných

Poslaním Komunitnej nadácie Liptov je aj podpora verejnoprospešných aktivít na území regiónu Liptov. Počas existencie sme rozdelili takmer 400 000 EUR a podporili viac než 400 vynikajúcich projektov. Nadácia každoročne rozdeľuje peňažné prostriedky na priamu podporu občianskych projektov.

Grant je možné získať na realizáciu projektu z nasledovných oblastí:

 1. Otvorený program
 2. Program podpory vzdelávania  
 3. Program „tvorby imidžu Liptova“
 4. Sídliskový program
 5. Program podpory mladých
 6. Program pre ľudí v núdzi
 7. Vidiecky program
 8. Program ochrany a zvyšovania kvality životného prostredia
 9. Program kultúra a umenie

Kritéria prihlasovaných projektov:

Žiadateľom o grant môže byť:

 • fyzická osoba, neformálna skupina
 • nezisková organizácia, nadácia, rozpočtová organizácia

Žiadateľ o grant musí mať 25% spoluúčasť na financovaní projektu:

 • 10 % spoluúčasť vo finančnej forme
 • 15 % spoluúčasť v nepeňažnej forme

Pred predložením projektu je potrebné ho konzultovať s pracovníkmi nadácia! ! !

Finančné prostriedky vynaložené na grant pred dňom podpísania zmluvy nebudú uznané.

Projekt musí obsahovať všetky prílohy a musí byť odovzdaný do termínu uzávierky.

Projekt sa doručí v 1 vyhotovení a  v elektronickej podobe – disketa, e-mail.

Projekt musí mať verejnoprospešný charakter zameraný na región Liptov.

Nepodporiteľné položky:

 • Mzdové náklady
 • Investície
 • Režijné náklady žiadateľa