Udeľovanie Cien nadácie

Komunitná nadácia Liptov vrámci svojich programov udeľuje každoročne nasledovné Ceny.

Štatistiku nominovaných i Laureátov na Cenu Karola Feňveša na stiahnutie tu:
Štatistiku Laureátov na Cenu Ivana Šenšela na stiahnutie tu:
Štatistiku Laureátov na Cenu Ladislava Habiňáka na stiahnutie tu:

1) Cena Karola Feňveša:

Karol Feňveš. Akademický maliar, ktorý bol maestrom viacerých štýlov. Študoval na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Mudrocha figurálnu a portrétnu maľbu. Po absolvovaní štúdia sa vrátil do rodného Liptova a aktívne sa zapojil do výtvarného diania. Práve rodný Liptov a jeho krásy zvečnil v mnohých obrazoch, ktorých prezeranie je zážitkom pre znalcov umenia ako aj pre laikov. Okrem voľnej tvorby sa Karol Feňveš venoval aj pedagogickej činnosti. Bol jedným zo zakladateľov Základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku a jej výtvarného odboru, ktorého bol prvým učiteľom. Niekoľko rokov viedol kurz amatérskych výtvarníkov pri Liptovskom osvetovom stredisku v Liptovskom Mikulá

Karol Feňveš sa stal šlachetným a nevtieravým mentorom umenia v Liptovskom Hrádku. Komunitná nadácia Liptov Cenou Karola Feňveša oceňuje žiakov základných umeleckých škôl v rámci celého historického regiónu Horný Liptov. Hlavnou myšlienku ocenenia je prezentácia, vyzdvihnutie a podpora mimoriadnych, originálnych, nadaných a svedomitých žiakov našich základných umeleckých škôl.

Štatút Ceny na stiahnutie tu:
Nominačný hárok na stiahnutie tu:
Laudácio tu:

 

2) Cena Ivana Šenšela:

Ivan Šenšel.  Žil aktívnym životom. Pôsobil v mnohých organizáciách a využíval nadanie, ktorým bol obdarovaný.Popri svojej práci a významných funkciách v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku  sa venoval hlavne ochotníckemu divadlu. Najprv ako herec a režisér v Liptovskej Porúbke, počas mikulášskeho pôsobenia hrával v tamojšom súbore.V Liptovskom Hrádku založil a v rokoch 1956 až 1995 viedol jeden z najlepších ochotníckych súborov na Slovensku, s ktorým odohral vyše 900 predstavení doma i v zahraničí.
Ochotníckemu divadlu sa venoval aj ako člen poradných zborov a odborných porôt na všetkých stupňoch. 11 rokov bol predsedom Zväzu divadelných ochotníkov na Slovensku.Venoval sa i ďalšej láske, ktorou bola hudba. Bol členom speváckych súborov, kantorom organistom. V Liptovskom Mikuláši bol popri cirkevnom spevokole členom speváckeho zboru Tatran. Patril k zakladateľom hrádockého mužského speváckeho zboru a pôsobil v ňom počas celej jeho činnosti. V prípade potreby zastupoval dirigenta.Blízka mu bola aj publikačná činnosť. Bol členom redakčných rád, členom predstavenstva a dozornej rady Tranoscia. Dlhý čas bol členom redakčnej rady časopisu Javisko a jeho stálym prispievateľom. Za účasť v odboji mu prezident republiky udelil Československú medailu za chrabrosť a predseda SNR Rad SNP II. triedy. Bol vyhlásený za osobnosť mesta Liptovský Hrádok a v roku 2000 za osobnosť Liptova. Celý rad ocenení dostal za činnosť v ochotníckom divadle.

Ivan Šenšel bol dušou kultúry v Liptovskom Hrádku a Komunitná nadácia Liptov Cenou Dr. Ivana Šenšela oceňuje osobnosti, ktoré na poli kultúry a osvety v meste Liptovský Hrádok ale tiež celého regiónu urobili veľa záslužnej, nezištnej a neoceniteľnej práce.

Štatút Ceny na stiahnutie tu:
Nominačný hárok na stiahnutie tu:
Laudácio tu:

 

3) Cena Ladislava Habiňáka:

Ladislav Habiňák. Odborník a externý pracovník Štátneho pedagogického ústavu Bratislava a nositeľ najvyššieho pedagogického vyznamenania za dlhoročnú pedagogická, výskumnú a vedeckú prácu - Medaily Jána Amosa Komenského, sa zaradil medzi významné osobnosti mesta Liptovský Hrádok predovšetkým vďaka vybudovaniu prvého Školského výpočtového strediska v roku 1975 v priestoroch Strednej odbornej školy elektrotechnickej. Bol to človek, ktorý sa zaslúžil o inštaláciu prvého sálového číslicového počítača na strednej škole.

Ladisla Habiňák sa stal mentorom budovania a rozvoja výpočtovej techniky na Slovensku a Komunitná nadácia Liptov chce Cenou Ladislava Habiňáka oceniť študentov stredných škôl v regióne Liptov za významné úspechy v oblasti výpočtovej techniky a informatiky.

Štatút Ceny na staihnutie tu:
Nominačný hárok na stiahnutie tu:
Laudácio tu: