Nadačné fondy

Komunitná nadácia Liptov (KNL) pripravuje pre darcov v rámci svojich aktivít viacero alternatív darovania, ktoré im umožnia v prípade záujmu intenzívnejšie vstupovať do procesu nakladania s darom. KNL ponúka nasledovné fondy:

1. Darcom riadený fond

Darca vystupuje ako aktívny člen rozhodovacieho procesu. Zúčastňuje sa na rozhodovaní o tom, komu bude jeho podpora udelená. Ak sám nemôže byť pri rozhodovaní prítomný, môžu ho zastupovať osoby ním poverené. Komunitná nadácia administruje celý proces, monitoruje použitie daru a zároveň každoročne zhodnocuje majetok fondu. Konečné rozhodnutie robí Správna rada. Minimálny vklad je 3 000 €. V prípade, že darca nemá v hotovosti minimálny vklad, môže dosiahnuť stanovenú výšku pravidelnými darmi. Fond môže mať kombinovaný charakter: časť vkladov musí navýšiť základinu založeného fondu (peniaze ostávajú súčasťou fondu) a druhá časť vkladov sa môže použiť na priamu podporu projektov, prípadne prietokový charakter, v tom prípade sa môžu všetky vklady použiť(zostatok ku koncu roka musí byť min. 33 €).

KNL si za správu a administratívu Fondu účtuje poplatky schválené Správnou radou nadácie od 5-10% z poskytnutého daru. Poplatok môže byť aj vyšší, pokiaľ sa tak rozhodne darca.

2. Fond darcovho záujmu

Fond darcovho záujmu umožňuje darcovi sústrediť svoju podporu na oblasť, ktorá ho najviac zaujíma bez toho, aby sa obmedzil na konkrétne neziskové organizácie. Darované prostriedky môže zaviazať na niektorý z programov, ktoré realizuje komunitná nadácia:

 • Otvorený program
 • Program„tvorby imidžu Liptova“
 • Program podpory vzdelávania
 • Sídliskový program
 • Program podpory mladých
 • Program pre ľudí v núdzi
 • Vidiecky program
 • Program kultúra a umenie
 • Program ochrany a zvyšovania kvality životného prostredia

O konkrétnom prijímateľovi daru rozhoduje Správna rada. Darca teda nemá v rozhodovacom procese aktívnu úlohu. Minimálny vklad je 300 €. Fond môže mať kombinovaný charakter: časť vkladov musí navýšiť základinu založeného fondu (peniaze ostávajú súčasťou fondu) a druhá časť vkladov sa môže použiť na priamu podporu projektov, prípadne prietokový charakter, v tom prípade sa môžu všetky vklady použiť (zostatok ku koncu roka musí byť min. 33 €).

KNL si za správu a administratívu Fondu účtuje poplatky schválené Správnou radou nadácie od 5-10% z poskytnutého daru. Poplatok môže byť aj vyšší, pokiaľ sa tak rozhodne darca.

3. Darcom predurčený fond

Darcom predurčený fond možno založiť v prípade, ak darcu (zakladateľa fondu) oslovila činnosť jednej alebo viacerých organizácií (združení, nadácií, škôl atď.), záleží mu na ich osude a chce prispievať k ich trvalému fungovaniu. Úlohou nadácie je monitorovať, či podporená organizácia skutočne realizuje aktivity zodpovedajúce predstavám darcu zadefinovaným v zmluve ako účel použitia finančných prostriedkov. Podmienkou založenia fondu je dar v hodnote minimálne 300 € pre fyzické osoby a minimálne 1000 € pre právnické osoby. V prípade, že darca nemá v hotovosti minimálny vklad, môže dosiahnuť stanovenú výšku pravidelnými darmi.
KNL si za správu a administratívu Fondu účtuje poplatky schválené Správnou radou nadácie od 5-10% z poskytnutého daru. Poplatok môže byť aj vyšší, pokiaľ sa tak rozhodne darca.

4. Otvorený fond

V Otvorenom fonde sa združujú prostriedky, ktoré venujú darcovia bez toho, aby bližšie špecifikovali účel ich použitia. Prostriedky sú venované na financovanie aktivít nadácie. O ich použití rozhoduje Správna rada.
KNL si za správu a administratívu Fondu účtuje poplatky schválené Správnou radou nadácie od 5-10% z poskytnutého daru. Poplatok môže byť aj vyšší, pokiaľ sa tak rozhodne darca.

5. Fond partnerstva (je určený na dva účely):

 • Na individuálnu pomoc v núdzi: namiesto registrácie neinvestičného fondu na Ministerstve vnútra SR si osoba v núdzi získava prostriedky na napr. invalidný vozík alebo operáciu prostredníctvom fondu v KNL. Do fondu môžu prispievať fyzické aj právnické osoby. Po získaní cieľovej sumy odovzdá nadácia všetky prostriedky z fondu na určený účel.   
 • Pre mimovládne organizácie, ktoré majú záujem na zhodnocovaní svojho rezervného fondu. Nadácia ich fond spravuje a pravidelne ich informuje o jeho stave. Osoba, ktorá fond otvára, určuje podmienky a komunikuje s nadáciou, je štatutárny zástupca danej organizácie.    

KNL si za správu a administratívu Fondu účtuje poplatky schválené Správnou radou nadácie od 5-10% z poskytnutého daru. Poplatok môže byť aj vyšší, pokiaľ sa tak rozhodne darca.

6. Štipendijný fond

Štipendijný fond je určený na podporu vzdelávania v oblasti, ktorú darca sám určí. Súčasne môže určiť aj ďalšie podmienky podpory a okruh jej možných prijímateľov. Fondy umožňujú jednotlivcom či firmám pomôcť mladým ľuďom získať vzdelanie, ktoré by inak nedosiahli. Konečných prijímateľov vyberá správna rada nadácie alebo samostatná komisia vytvorená na tento účel. Členom komisie môže byť aj darca, resp. osoby ním určené.

KNL si za správu a administratívu Fondu účtuje poplatky schválené Správnou radou nadácie od 5-10% z poskytnutého daru. Poplatok môže byť aj vyšší, pokiaľ sa tak rozhodne darca.

Pri otvorení akéhokoľvek nadačného fondu v rámci KNL platia tieto podmienky a ustanovenia:

 1. Za vedenie fondu si KNL účtuje príslušný poplatok z každého prijatého daru, ktorý sa použije na administratívne výdavky daného fondu. V prípade, že darca venuje 10% z daru do nadačného imania (peniaze sa nepoužijú, ale ostanú súčasťou základiny), administratívny poplatok za vedenie fondu sa odpúšťa.
 2. V prípade prietokového fondu musí mať fond na konci kalendárneho roka zostatok  min. 33 €, inak sa fond zruší (t. z., že darca musí do fondu prispievať pravidelne).
 3. KNL bude podávať zakladateľovi ako aj ostatným darcom fondu každoročne „správu“ o stave a pohybe finančných prostriedkov na fonde.