Ochrana osobných údajov

Komunitná nadácia Liptov (ďalej len KNL) je nadácia so sídlom SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 37 902 245, zapísaná v registri nadácii na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/707, sekcia verejnej správy Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 (ďalej len KNL)je prevádzkovateľom darcovského systému občianskej podpory, ktorý slúži na účely podpory a rozvoja verejnoprospešných cieľov a aktivít, najmä darovania, a ktorý je možný užívať v súlade so všeobecnými podmienky poskytovania príspevkov cez internet (ktoré sú zverejnené na https://knl.sk/pravidla-poskytovania-prispevkov/ - ďalej len „Podmienky“, ktoré obsahujú aj definície jednotlivých zmluvných strán, zmlúv, práv a povinností a pod.). Prevádzkovateľ vydáva tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej ako „Ochrana osobných údajov“), v súlade s ktorými za účelom zabezpečenia prevádzky darovacieho systému, uzatvárania zmlúv a poskytovania služieb.

V zmysle čl. 6 ods.1 písmeno a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len Nariadenie GDPR) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov príjemca dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov príjemcu podľa Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Komunitnej nadácii Liptov, so sídlom: SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 37 902 245 (Ďalej len: „Poskytovateľľ“) za účelom:

  • Zverejnenie podporených projektov na webovej stránke www.knl.sk a FB profile,
  • evidencie v účtovnom systéme,
  • spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na štatistický účel,
  • informovanie o finančnej podpore vo výročnej správe Komunitnej nadácie Liptov.

Doba uchovávania osobných údajov je určená v zmysle osobitných predpisov aplikovaných na konkrétny účel spracovávania osobných údajov (napr. účtovné účely v rozsahu maximálne vyžadovanom na archiváciu účtovných dokumentov), v iných prípadoch na obdobie dosiahnutia konkrétneho sledovaného účelu. Prevádzkovateľ zaručuje, že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať písomnou, alebo elektronickou formou.