Podmienky poskytovania príspevkov

Tieto všeobecné pravidlá internetového darcovského systému občianskej finančnej pomoci upravujú vzájomné vzťahy pri poskytovaní, odovzdávaní a administrácii darov pri užívaní internetového darvocského prostredia / darovania.
 

1. DEFINÍCIE POUŽÍVANÝCH POJMOV

DAR za knihu, DAR za vstupné, DAR za dielo– je darcovský internetový systém občianskej finančnej pomoci, ktorý vyhľadáva v regióne Liptov, ale aj po celom Slovensku, dobrovoľných darcov, ktorí sú ochotní prispievať peniazmi pre regionálne verejnoprospešné projekty.

Komunitná nadácia Liptov (ďalej len KNL) je nadácia so sídlom SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 37 902 245, zapísaná v registri nadácii na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/707, sekcia verejnej správy Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Darca (ďalej len „Darca“) – fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa dobrovoľne rozhodla pomáhať projektom peňažným darom v zmysle par. 628 Občianskeho zákonníka.

Príjemca finančnej pomoci– človek, spoločnosť, ktorý/á je zodpovedná za projekt uvedený na stránke www.knl.sk. Darcovia mu prostredníctvom Komunitnej nadácie Liptov posielajú finančné príspevky a on tento dar s vďakou prijíma.

Darovacia zmluva je zmluva o bezodplatnom prenechaní Daru, ktorú uzatvára Darca s Príjemcom, prostredníctvom darcovského systému občianskej finančnej pomoci po odsúhlasení týchto Pravidiel v darovacom formulári. Darovacou zmluvou Darca bezplatne poskytuje Dar Príjemcovi alebo sa zaväzuje pravidelne poskytovať Dary Príjemcovi v podobe určenej finančnej sumy a Príjemca Dar / Dary prijíma a súhlasí byť obdarovaný. Poskytnutie Daru sa zabezpečuje prevodom prostredníctvom platobného systému napojeného na darcovský systém občianskej pomoci na www.knl.sk.
 

2. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY POSKYTOVANIA FINANČNEJ POMOCI

Komunitná nadácia Liptov poskytuje pravidelnú finančnú pomoc ľuďom, bez ohľadu na ich etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie. Pomoc je určená projektom, ktoré sa ocitli vo finančnej tiesni a potrebujú finančné prostriedky na ich realizáciu a sú v zmysle pravidiel stanovených v nadačnej listine a v zmysle Zákona o nadáciách č. 34/2002 Z. z.

Dve základné pravidla darovanie Komunitnou nadáciou Liptov:

1. Príspevky doručuje na projekty v celej sume vyzbieraných peňazí.

Peniaze od darcov, odovzdávame v plnej výške po vyzbieraní finančných prostriedkov. Všetky prevádzkové náklady na chod Komunitnej nadácie Liptov sú hradené zo súkromných peňazí zakladateľov, alebo od darcov, ktorí svoje príspevky určili výlučne na prevádzku KNL.

2. Darca vždy presne vie, komu pomáha.

Každý darca môže kontrolovať, aká je aktuálna výška jeho príspevkov. Darca tam tiež vidí mená ľudí, ktorým Komunitná nadácia Liptov doručuje jeho príspevky.
 

3. VÝBER PRÍJEMCOV

Príjemcov finančnej pomoci doporučujú priamo občania cez kontaktovanie Komunitnej nadácie Liptov na doporučenie Správnej rady nadácie.
 

4. PRIDEĽOVANIE PRÍJEMCOV K FINANČNÝM PRÍSPEVKOM DARCOV

Hlavným cieľom darcovského internetového systému Komunitnej nadácie Liptov je zabezpečiť finančnú pomoc tak, aby všetci Príjemcovia dostávali potrebnú sumu pre ich projekt. Darca ma právo požiadať, aby jeho príspevky boli zasielané konkrétnemu Príjemcovi.
 

5. SPÔSOB ZASIELANIA FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV

Všetky finančné príspevky, ktoré prídu cez darovský internetový systém občianskej pomoci do Komunitnej nadácie Liptov budú zaslané projektom po splnení rozpočtu, prípadne do 1 roka od zaevidovenie projektu na stránke www.knl.sk

Minimálna výška finančného príspevku je 1,00 €. Maximálna výška je neobmedzená, závisí iba od rozhodnutia Darcu.
 

6. DARY

Príspevky (dary) do darcovského internetového ystému Komunitnej nadácie Liptov, v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sú podľa paragrafu 13 oslobodené od dane z príjmu.
 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV a DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

Osobné údaje Komunitná nadácia Liptov spracúva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonu 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.
 

8. ETICKÝ KÓDEX POUŽÍVANIA DAROVSKÉHO SYSTÉMU

Individuálne darcovstvo je dobrovoľným vzťahom medzi darcom a nadáciou. Je založený na dôvere v správne a účelné použitie finančného daru, ktorý darca nadácii poskytol. Pre posilnenie dôvery tohto vzťahu prehlasujeme, že každý darca má nárok na nasledujúce práva a informácie:

  • Darca má prístup k aktuálnym výročným a finančným správam organizácie na www.knl.sk,
  • Darca bude informovaný o poslaní a práci nadácii a o účele, na ktorý bude dar použitý.
  • Darca obdrží zodpovedajúce poďakovanie
  • Darca bude mať istotu, že bude s jeho osobnými údajmi a informáciami, týkajúcimi sa daru, zaobchádzané v súlade so zákonom.
  • Darca má možnosť klásť otázky týkajúce sa poskytnutého daru a práce nadácie a nadácia deklaruje, že na ne zašle rýchlu, pravdivú, úplnú a otvorenú odpoveď.
  • Darca má istotu, že ciele, vízie, poslanie a činnosť nadácie neporušujú ľudské práva či nijako neznevýhodňuje akúkoľvek skupinu občanov.
     

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Darca zaslaním finančného príspevku a Príjemca prehlasuje, že sa pozorne zoznámil s Pravidlami poskytovania finančnej pomoci a súhlasí s nimi. Príjemca zároveň súhlasí, aby mu finančná pomoc bola poskytovaná v súlade s Pravidlami poskytovania finančnej pomoci. Príjemca si je vedomý, že na finančnú pomoc nie je právny nárok. V prípade odvolania súhlasu so spracovávaním jeho osobných údajov, alebo ich sprístupnením ľuďom, ktorých finančné príspevky bude dostávať, si je vedomý toho, že mu pomoc nebude môcť byť poskytovaná. Príjemca si je vedomý, že môže byť z darcovského systému Komunitnej nadácie Liptov vyradený, ak včas neohlási všetky závažné zmeny, ktoré môžu mať vplyv na poberanie príspevkov, alebo prestane komunikovať s KNL, prípadne podáva nepravdivé informácie o svojom projekte.

Tieto Pravidla poskytovania finančnej pomoci platia od 1.9.2021 a ich aktuálne platné znenie je zverejnené na www.knl.sk.