Pre darcov

Výhody spolupráce s Komunitnou nadáciou Liptov:

Pružnosť

 • komunitná nadácia vie prijať a spravovať akýkoľvek druh daru na akýkoľvek účel v súlade s ich etickými kódexmi prijímania darov a udeľovania grantov.

Prínos pre komunitu

 • komunitná nadácia pracuje s darcami tak, aby venovala pozornosť najpálčivejším potrebám v komunite a vedela si určiť svoje osobné priority.

Osobný prístup

 • komunitná nadácia poskytuje rôzne typy služieb pre darcov a má veľa skúseností s tvorbou grantových programov, ktoré napĺňajú predstavy darcov a súčasne aj potreby komunity.

Jednoduchosť darovania

 • prostredníctvom komunitnej nadácie naplnia darcovia svoje filantropické ciele, no vyhnú sa zložitosti a administratívnej záťaži spojenej s prevádzkou vlastnej nadácie alebo s priamym darovaním neziskovej organizácii.

Prezentácia darcu alebo anonymita

 • darcovia sú prezentovaní podľa vlastného želania. Pokiaľ darca trvá na úplnej anonymite, komunitná nadácia dôsledne ochraňuje jeho totožnosť.

Udržateľnosť

 • ak darca vytvorí pri komunitnej nadácii základinový fond alebo daruje do nadačného imania, jeho dar bude komunitu podporovať dlhodobo. Komunitná nadácia buduje svoje nadačné imanie preto, aby mohla podporovať riešenia nielen súčasných, ale aj budúcich potrieb komunity.

Geografické prispôsobenie

 • KNL pracuje vo vymedzených geografických lokalitách. Pokiaľ však darca vyjadrí želanie podporiť svojím darom aktivity mimo tohto územia, nadácia je schopná zabezpečiť použitie daru podľa predstáv darcu.

Efektívne použitie prostriedkov

 • podľa želaní darcov spája komunitná nadácia dary tak, aby sa vytvorili lepšie možnosti na riešenie aktuálnych problémov. Služby pre darcov sú poskytované za zlomok ceny v porovnaní s nákladmi na prevádzku vlastnej nadácie.        

Zodpovedné a transparentné rozhodovanie

 • najvyšším rozhodovacím orgánom KNL je Správna rada zložené z aktívnych osobností regiónu. Rada dozerá na administráciu nadácie aj prerozdeľovanie prostriedkov a zodpovedajú priamo darcom a komunite.

Darovanie má a môže byť jednoduchým a uspokojujúcim činom. Darcom ponúkame mnoho spôsobov, ako môžu na základe svojich záujmov a potrieb napĺňať svoje charitatívne ciele.

Darca môže podporovať projekty v konkrétnej oblasti (napr. v sociálnej či environmentálnej) alebo aktivity konkrétnej neziskovej organizácie. Môže však aj založiť v komunitnej nadácii fond, z ktorého výnosov je v jeho mene možné dlhodobo čerpať prostriedky na riešenie konkrétnych potrieb v komunite.

10 dôvodov prečo podporiť svoju komunitu za pomoci KNL:

 1. Sme miestna organizácia so silnými koreňmi v našej komunite.
 2. Naši pracovníci a dobrovoľníci majú veľa vedomostí a skúseností s prácou v komunite.
 3. Ku každému darcovi pristupujeme osobne a naše služby sa prispôsobujú individuálnym potrebám a želaniam darcov.
 4. Naše nadačné fondy Vám pomôžu investovať do tých oblastí, ktoré považujete za najdôležitejšie.
 5. Darovať môžete kedykoľvek, akúkoľvek sumu a o účele daru rozhodnete sami.
 6. Aj malé dary majú veľký význam - pri ich spájaní vzniká väčší potenciál na riešenie potrieb v komunite.  
 7. Darovanie je jednoduché: jeden dar môže poslúžiť na riešenie jednej alebo niekoľkých potrieb v širokom spektre programov KNL.
 8. Transparentné a objektívne rozhodovanie - v prípade, že darca nerozhodne o použití daru sám, rozhodne o ňom Správna rada KNL.
 9. Budujeme svoje nadačné imanie, ktoré nám umožní plniť naše poslanie aj v budúcnosti.
 10. V komunite sme vodcom, spájame organizácie a zdroje pri riešení jej potrieb.