Existujúce nadačné fondy

 

Komunitná nadácia Liptov má v rámci svojej činnosti založené nasledovné nadačné fondy:

Fond Komunitnej nadácie Liptov- Rakytovské plieska

Na Ministerstve zaregistrovaný koncom roka 2016. Fond bol založený rozhodnutím Správnej rady KNL, za účelom podpory a obnovy prostredia a zachovaniu náučného chodníka na Rakytovské plieska.
Stav k 31.12.2016 bol 0 €, nakoľko prebiehalo založenie a registrácia fondu.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 001.

Fond rodiny Maričovcov

Na Ministerstve zaregistrovaný dňa 23. 6. 2004. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Monikou Maričovou Sisákovou z USA, za účelom podpory aktivít a prostredia v oblasti vzdelávania detí a mladých ľudí. Pravidelnými prispievateľmi (v mesačných intervaloch) sú členovia rodiny Maričovcov.
Stav k 31.12.2016 je 1.663,77 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 003.

Fond Komunitnej nadácie Liptov- WEGA LH

Na Ministerstve zaregistrovaný 1.10. 2004. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a firmou WEGA LH s. r. o., za účelom podpory verejne prospešných aktivít Mestského kultúrneho strediska v Liptovskom Hrádku, na zabezpečenie činnosti v oblasti kultúry pre spádovú oblasť horného Liptova.
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2016 je 681,18 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 007.

Fond Komunitnej nadácie Liptov

ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou – na Ministerstve zaregistrovaný 21.9.2005. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Základnou internátnou školou v Jamníku, za účelom podpory aktivít a prostredia detí Základnej školy. Stav k 31. 12. 2016 je 2.554,30 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 222.

Fond Komunitnej nadácie Liptov

Fond sv. Matúša Švošov – na Ministerstve zaregistrovaný 15.3.2006. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a ZŠ vo Švošove, za účelom podpory aktivít a prostredia detí Základnej školy v Švošove.
Stav k 31.12.2016 bol 214 ,75 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 008.

Fond Komunitnej nadácie Liptov

Fond Obce Párnica – na Ministerstve zaregistrovaný 14.03.2007. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a obcou Párnica. Fond bol založený za účelom podpory verejnoprospešných aktivít v obci, predovšetkým: podporu kultúrno-spoločenských podujatí v obci, obnovu tradícii v obci (folklór, remeslá, ...), vybudovanie klubovne pre mladých o obci, vybudovanie klubovne pre dôchodcov v obci, vybudovanie materského centra, podporu prostredia deti a mladých ľudí, podporu šport. podujatí.
Stav k 31.12.2016 je 284,86 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 010.

Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond ŠUV Ružomberok

Na Ministerstve zaregistrovaný 14.04.2008.  Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Školou úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. Fond bol založený za účelom podpory aktivít a prostredia študentov ŠUV v Ružomberku.
Stav k 31.12.2016 je 1.235,04 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 002.


Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond ŠZŠI Liptovský Ján

Na Ministerstve zaregistrovaný 22.04.2008. Fond bol založený uzatvorení Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Špeciálnou základnou školou internátov v Liptovskom Jáne. Fond bol založený za účelom podpory aktivít a prostredia detí umiestnených v ŠZŠI v Liptovskom Jáne.  
Stav k 31.12.2016 je 2.081,75 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 444.

Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Kostolík Matiašovce

Na Ministerstve zaregistrovaný 10. 2. 2009. Fond bol založený uzatvorení Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Danielom Ratulovským. Fond bol založený za účelom podpory opravy, rekonštrukcie a údržby kultúrnej pamiatky – kostolíka sv. Ladislava v Liptovských  Matiašovciach.
Stav k 31.12.2016 je 2.843,12 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 555.

Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Deti deťom

Na Ministerstve zaregistrovaný v roku 2011. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a rodinou Trepáčovou. Fond bol založený za účelom podpory verejnoprospešných aktivít a pomoc sociálne slabým deťom v regióne. V nadačnom fonde sa aktívne realizujú programové aktivity a už tradičný Benefičný koncert Deti deťom, v rámci ktorého sú oceňovaní žiaci umeleckých škôl na pôde mesta Liptovský Hrádok.
Stav k 31.12.2016 je 1.736,74 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 999.


V rámci aktivít sme mali zriadené podúčty na rôzne aktivity nadácie:

Fond Dalo

Bol zriadený na kumulovanie prostriedkov pre telesne postihnutého spoluobčana na získanie zdrojov potrebných pre kúpu špeciálneho vozíka ZOOMability.  V kalendárnom roku sa nám podarilo nazbierať dostatočnú sumu 8.811,98 EUR. Vozík bol koncom roka zakúpený a k 31.12.2016 stav na účte je 345,67€. Fond však i naďalej ostáva aktívny a zdroje, ktoré sa nakumulujú budú používané na aktivity pre hendikepovaných v regióne.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 900.

Fond SM Dáška Pašková

Bol zriadený na kumulovanie prostriedkov na lieky pre ťažko chorú mladú ženu s diagnózou Skleróza multiplex. Prostriedky, ktoré sa vyzbierali boli použité na financovanie drahých liekov. Stav účtu k 31.12.2016 je 0 €, nakoľko zdroje boli vyčerpané.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 777.

Fond SM-kári

Bol zriadený na kumulovanie prostriedkov pre klub Sklrózy multiplex  Liptovský  Mikuláš. Prostriedky, ktoré sa vyzbierali boli použité na financovanie spoločného rehabilitačného pobytu v Dudinciach. O týchto ľuďoch nadácia natočila aj film, kde dva roky mapovala život a chorobu členov klubu.  
Stav účtu k 31.12.2016 je 3.297,00 €, nakoľko zdroje boli takmer vyčerpané. Každé dva roky sa v rámci podpory tohto fondu realizuje aktivita Retro párty, určená na vyzbieranie zdrojov pre členov klubu.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 888.

NaŠFonDIK

Bol zriadený na kumulovanie prostriedkov pre deti Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku – prvý  štipendijný fond na podporu aktivít študentov.
Stav účtu k 31.12.2016 je 87,64 €.
Fond môžete podporiť na číslo účtu: 407018763 / 7500 s uvedením VS: 900 123456.

Fond pre nemocných

Bol zriadený za účelom kumulovania prostriedkov potrebných na financovanie liečby pre nemocných. V roku 2016 to bola imunoterapia pre Janka Siváka z Hubovej.  Stav účtku k 31.12.2016 je 4.466,87 €.

Fond pre MŠ ECAV Liptovský Hrádok

Bol zriadený za účelom kumulovania prostriedkov potrebných na financovanie podpory a vzniku prvej cirkevnej MŠ v regióne. Stav účtku k 31.12.2016 je 5.600,00 €.

Fond Vrchárska koruna Liptovská

Fond bol založený zakladateľmi VKL (Vrchárska koruna Liptovská) manželmi Smidovcami a to na získavanie prostriedkov spojených s aktivitami Vrchárskej koruny Liptovskej – náklady na súťaže, spoločné podujatia cyklistov, prezentácia regiónu. Ak máte záujem popdoriť túto športovú aktivitu môžete akýmkoľvek darom na číslo účtu KNL s použitím VS: 412 019.

Fond Škola intuície

Fond bol založený pri Komunitnej nadácii Liptov za účelom podpory aktivít v rámci programu Škola intuície DETI a TEEN. Podporiť ho môže ktokoľvek akýmkoľvek jednorázovým darom na číslo účtu: SK31 7500 0000 0004 0701 8763 s použitím VS: 412 011 alebo pravidelným darom formou mesačného trvalého príkazu na rovnaké číslo účtu s rovnakým VS no do poznámky uviesť podpora NF Škola intuácie. 5 eur mesačne kedykoľvek minieme len tak v kaviarni, ale 5 EURami mesačne vieme podporiť Školu intuície ako nový koncept alternatívneho vzdelávania našich detí :)