Vyhlasujeme grantové kolo Leto 2023

pridané: 11.07.2023

Komunitná nadácia Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o grant v grantovom programe Granty komunite – leto 2023.

 • Cieľ programu –cieľom je podporiť inovatívne, netradičné a verejnoprospešné aktivity v regióne Liptov z rôznych oblastí (kultúra, zdravie, sociálna oblasť, šport, vzdelávanie).
 • Maximálna výška grantu 500 Eur / 1 projekt
 • Novinka: výhodou pri hodnotení žiadosti bude videovizitka o projekte max 2 min (nahratá do formulára) !!
 • Časový harmonogram programu:
  •  uzávierka prijímania žiadosti o grant 04.08.2023
  •  Konzultácia povinná na mrlianova@knl.sk alebo na t. č. 0903 012 877
  •  zverejnenie výsledkov 16.08.2023 (www.knl.sk)
  •  realizácia projektov 16.8.2023 – 30.11.2023
  •  vyúčtovanie projektov do 15.12.2023
 • Opravení žiadatelia:
  • neziskové organizácie so sídlom v regióne Liptov (nadácia, občianske združenie, neinvestičný fond, iné, rozpočtové či cirkevné organizácie, školy, iné ....)
  • neformálne skupiny občanov (v skupine musí byť minimálne 1 osoba staršia ako 18 rokov)
  •  fyzická osoba s trvalým pobytom na území regiónu Liptov, ktorá projekt bude v území aj realizovať.
 • Oprávnené položky rozpočtu:
  • materiálne a technické náklady priamo súvisiace s realizáciou projektu
  • príspevok na ubytovanie, stravu a občerstvenie (max. do výšky 200 Eur) v prípade, ak to má priamu súvislosť s aktivitami projektu
  •  cestovné (max. do výšky 100 Eur) v prípade, že to má priamu súvislosť s aktivitami projektu
  • nevyhnutné honoráre expertov, odborníkov, ktorí priamo participujú na projekte
 • Z grantu nie je možné hradiť:
  •  náklady na aktivity vykonané pred podpisom zmluvy
  •  náklady nesúvisiace s plánovanými aktivitami projektu
  •  mzdy pracovníkov
  •  ostatná režijná činnosť , leasing, iný dlhodobý prenájom
 • Príprava grantovej žiadosti

Žiadosti o grant od KNL  sa vypĺňajú LEN cez elektronický systém e-grantov. Prvý krokom je registrácia (ak idete žiadať grant od KNL cez e-granty prvý krát, je potrebné sa registrovať, vytvoriť si účet a pridelené heslá si uložiť pre ďalšiu komunikáciu). Následne sa cez zadané prihlasovacie meno a heslo dostanete do systému e-grantov aj v budúcnosti.

Postup pri vyplnení formulári cez e-grant:
1) klik na https://knl.egrant.sk/
2) v pravom hornom rohu je REGISTRÁCIA
3) vyplniť registráciu pozor meno a heslo bude potrebné si uchovať pre prihlásenie sa aj pri záverečnom zúčtovaní
4) z možnosti program - vyberie sa program GRANTY KOMUNITE 2023
5) po vyplnení - klik Registrovať
6) na e-mail príde potvrdenie o aktivácii konta a cez meno a heslo sa dostanete do e-grantu
7) vyberie sa možnosť - podanie žiadosť a vypĺňa sa formulár
8) priebežne prosím ukladať a keď bude komplet vyplnený - odoslať

Formulár :https://knl.egrant.sk/

 • Posudzovanie projektov podľa kritérií:
  • prínos pre komunitu / dopad aktivít projektu na cieľovú skupinu / potreba riešenia problému v komunite
  • nápaditosť, originalita
  • reálne ciele, aktivity a časový plán
  • zapojenie dobrovoľníkov do realizácie projektu
  • podiel iných zdrojov / finančná udržateľnosť projektu, min. 10 % spoluúčasť
  • jasne a reálne stanovený rozpočet
  • prezentácia KNL