Formy darovania

Akémukoľvek jednotlivcovi, akejkoľvek organizácii, firme, inštitúcii, jednoducho každému, komu je liptovský región blízky a kto má záujem podieľať sa na jeho rozvoji, ponúka Komunitná nadácia Liptov rôzne možnosti a formy darovania:

Trvalý príkaz - mesačný dar KNL

Pravidelným mesačným darom cez trvalý príkaz môžete podporovať nadáciu a jej aktivity. Vďaka systematickej podpore dokážeme dlhodobo plánovať našu činnosť zameranú na rozvoj a spoluprácu miestnych komunít a ich verejnoprospešných aktivít. Spájame sa pre dobré veci a robíme región lepším miestom.

banka: ČSOB, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
IBAN:SK31 7500 0000 0004 0701 8763
do poznámka: uviesť meno darcu

Finančné dary

Finančná podpora Komunitnej nadácie Liptov má niekoľko alternatív, ktoré sa dajú prispôsobiť každému darcovi individuálne podľa toho, o akú výšku daru sa jedná, podľa toho, do akej miery chce darca vstupovať do procesu rozhodovania. Môže ísť o dary jednorazové, dary systematické, dary účelovo zaviazané, dary voľné na činnosť nadácie, dary propagované či anonymné.

KNL vie ušiť ponuku na mieru pre každého darcu. Ku každému pristupuje zodpovedne a profesionálne.

Nefinančné dary a cenné papiere

Okrem finančnej podpory je pre nás rovnako dôležitá podpora nefinančná. Darcovia môžu venovať prostredníctvom nadácie v prospech ľudí z regiónu i služby či materiálne dary.
Darca môže darovať KNL aj svoje cenné papiere, v prípade právnickej osoby akcie podniku obchodované na burze cenných papierov, dlhopisy, podielové listy, vkladové listy, ... Podľa zákona môže byť nadácia aj prijímateľom takéhoto druhu daru, kde ide o bezodplatný prevod cenných papierov na základe darovania.

Priama podpora projektov

Darca si vyberie priamo z tých projektov, ktoré žiadajú o podporu a sú čakateľmi na finančné zdroje. Je možné si vybrať aj niektorý zo založených nadačných fondov, ktoré v rámci činnosti KNL sú registrované alebo podporiť priamo projekt, momentálne hľadajúci svoju podporu.

Hnuteľný a nehnuteľný majetok

Nadácia môže prijímať aj dary v podobe hnuteľného či nehnuteľného majetku napr. budovy, pozemky, umelecké diela, ...Pri prevode sa hnuteľný či nehnuteľný majetok stáva oficiálne majetkom nadácie a je vedený v účtovníctve KNL.

Závet

Táto forma darovania je na Slovensku zatiaľ zriedkavá. Ide však o najčastejšiu a najjednoduchšiu formu plánovaného darovania, ktorá funguje v zahraničí. V závete môžete uviesť percentuálny alebo peňažný podiel z majetku, ktorý plánujete venovať Komunitnej nadácii Liptov. Nadácia pre Vás založí fond, pomenovaný podľa toho, ako sa rozhodnete. Prípadne môžete vložiť dar do už existujúceho fondu. Na Slovensku sú príklady tohto typu darovania v bratislavskej histórii, kde časť majetku F. .Török, A. S. Rojkó, K. Schifbecková odkázali v závete a založili „fundáciu“.

Vytvorenie vlastného nadačného fondu

V Komunitnej nadácii Liptov si môžete na podporu akéhokoľvek verejne prospešného účelu založiť vlastný nadačný fond. Môžete ho používať ako vlastnú „privátnu nadáciu“ a nazvať ho podľa toho, čo sa Vám páči a čo chcete z fondu financovať. Fond môže niesť aj Vaše meno. Celú administratívu vedie KNL zakladanie nadačného fondu upravuje zákon 34/2002 Z. z. o nadáciách. Založenie nadačného fondu patrí medzi najjednoduchšie formy darovania.

Dobrovoľník KNL

Dobrovoľníctvo je spontány prejav vlastnej vôle chcieť svojimi schopnosťami a vedomosťami pomôcť nadácii. Je to nezištná schopnosť pomáhať tým, ktorý pomoc potrebujú bez nároku na finančú odmenu.

Dobrovoľníkom nadácie sa môže stať ktokoľvek kto má chuť a ochotu venovať svoj čas v prospech iných. KNL má širokú sieť dobrovoľníkov od členov Správnej rady, cez členov poradných komisií až po mládežníckych dobrovoľníkov. Pri realizácii a organizácii niektorých podujatí či programov však KNL ešte stále pociťuje nedostatok ochotných dobrovoľníkov.

Poukázanie 2% z dane z príjmu

Platná novela Zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje fyzickým a právnickým osobám rozhodnúť sa poukázať 2% zo zaplatenej dane zákonom vymedzeným právnickým osobám na verejnoprospešné účely. Komunitná nadácia Liptov je jedným z registrovaných prijímateľov 2%, pre ktorého sa môžete rozhodnúť i Vy.
Nenechajte celú svoju daň bezodnej štátnej pokladnici a sami sa rozhodnite, kam poputuje časť Vašej dane.